INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

(w myśl art.13 Rozporządzenia UE 2016/679)

Administrator i Podmiot przetwarzający dane osobowe

Firma La Fabbrica S.r.l. Società Benefit z siedzibą prawną w Mediolnie, Viale Monza 259, P. IVA [VAT] 12620050158 (zwana dalej “La Fabbrica” lub “Administrator”), w charakterze Administratora przetwarzającego dane osobowe, informuje PanaPanią w myśl art. 13 Dektretu z mocą ustawy z 30.06.2003 nr 196 (Kodeksu o ochronie danych osobowych) i art. 13 Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady UE 2016/679  (dalej “RODO”), że  dane osobowe przez Pana/Panią dostarczone przetwarzane będą zgodnie z przepisami obowiązującego prawodawstwa w zakresie ochrony danych osobowych.

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe (dalej “Podmiot”) jest nadal La Fabbrica

 Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator mianował Inspektorem Ochrony Danych Osobowych eksperta i wykwalifikowanego konsultanta, który ściśle współpracuje z Administratorem w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W każdej chwili możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: rpd@lafabbrica.net

Rodzaj danych osobowych

Dane osobowe w tym imię i nazwisko, numery telefonu, adres (w tym adres e-mail)– zarówno, jeżeli zostały bezpośrednio przez Pana/Panią udostępnione w Formularzu uczestnictwa czy pozyskane ze źródeł ogólnodostępnych – będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami RODO i krajowym ustawodawstwem dotyczącym prywatności (Kodeks o ochronie danych osobowych), w tym przepisami wydanymi przez Organ nadzorczy (Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

Przedmiot i sposób przetwarzania danych

“Przetwarzanie” danych osobowych w myśl art. 4 Kodeksu o ochronie danych osobowych i art.4 RODO, oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, przetwarzanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

Takie dane osobowe będą przetwarzane ręcznie i / lub przy pomocy środków informatycznych lub telematycznych, zgodnie z zasadami poprawności, lojalności i przejrzystości przewidzianymi w ustawie o ochronie danych osobowych i w poszanowaniu prywatności osoby, której dane dotyczą, poprzez odpowiednie środki bezpieczeństwa, na przykład poprzez uniemożliwienie dostępu do danych stronom nieupoważnionym (z wyjątkiem przypadków, w których przekazywanie danych jest obowiązkowe z mocy prawa).

 

Przetwarzanie udostępnionych danych osobowych jest niezbędne w celu przystąpienia do projektów zarządzanych przez La Fabbrica Nieudostępnienie danych spowoduje wykluczenie z udziału w projekcie.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe w obrębie wykonywania swojej działalności jako firma marketingowa i komunikacyjna, wyłącznie do celów i w zakresie inicjatyw zarządzanych przez La Fabbrica, a w szczególności w celu: pozwolenia na rejestrację i uczestnictwo w inicjatywie, przesyłania informacji związanych z czynnościami w zakresie projektu, przesyłania informacji na temat konkursu, przesyłania bezpłatnego materiału dydaktycznego, dostarczania pomocy i wsparcia, przystąpienia do subskprypcji newslettera, zarządzania badaniem rynku.

 

Dobrowolnie wyrażona zgoda, uzyskana przez wypełnienie i podpisanie formularza o przystąpieniu do inicjatyw La Fabbrica lub przez kanały będące do dyspozycji użytkownika, sprawia, że przetwarzanie tak pozyskanych danych osobowych jest zgodne z prawem.

Odbiorcy danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione, w celach wymienionych powyżej, Podmiotowi i Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, pracownikom i współpracownikom Administratora wyraźnie upoważnionym do ich przetwarzania, pod bezpośrednim nadzorem Administratora i tylko w celu wykonania instrukcji przez niego podanych.

 

Jeżeli dane osobowe winny być ujawnione w celu dopełnienia obowiązku określonego prawem lub wynikającego z umowy, dane te będą mogły być ujawnione stronom prawnie upoważnionym lub określonym w umowie, jako  upoważnione do ich otrzymania.

Dane są przetwarzane na terenie Unii Europejskiej i nie podlegają przeniesienu zagranicę. Jeżeli jednak ze względu na szczególne potrzeby związane z lokalizacją serwerów Spółki i koordynacją działań grupy, konieczne stanie się przekazywanie danych do krajów spoza Unii Europejskiej, Administrator zobowiązuje się do zagwarantowania odpowiedniego poziomu zabezpieczenia i ochrony danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym do podpisania standardowych klauzul do umowy.

 

W każdym razie dane osobowe nie będą widoczne dla innych użytkowników, a tylko dla osób, które zostały poinstruowane i upoważnione przez Administratora.

 

Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe będące przedmiotem przetwarzania do celów określonych powyżej zostaną zachowane zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych osobowych, przez okres niezbędny do osiągnięcia celów związanych z ich przetwarzaniem(“zasada ograniczenia przechowywania”, art.5, RODO) lub na podstawie terminów określonych obowiązującymi przepisami. Weryfikacja nieaktualnych danych przechowywanych w odniesieniu do celów dla których zostały zgromadzone przeprowadzana jest okresowo.

 

Dane osobowe zostaną zachowane na okres wskazany w celu zaproponowania Panu/Pani uczestnictwa w nowych projektach.

Prawa stron zainteresowanych

Zgodnie z artykułami 15-21 RODO, w odniesieniu do przekazywanych danych osobowych, ma Pan/Pani prawo do:

  1.  otrzymania potwierdzenia istnienia danych osobowych i uzyskania dostępu do ich treści w zrozumiałej formie; otrzymywania informacji na temat celu przetwarzania danych, kategorii danych osobowych, zainteresowanych odbiorców, którym dane osobowe były lub będą kominikowane, okresu przechowywania danych (prawo dostępu);
  2. uzyskania aktualizacji, zmiany i/lub korekty danych osobowych (prawo do sprostowania);
  3. złożenia wniosku o usunięcie danych osobowych, które nie są już potrzebne do celów dla których zostały zgromadzone lub przetworzone, dla których Pan/Pani wycofał/a zgodę na ich przetwarzanie, przetwarzanych niezgodnie z prawem; usunięcie danych może być również wymagane w przypadku, gdy Pan/Pani sprzeciwił/a się przetwarzaniu danych, lub w przypadku, gdy skreślenie wynika z obowiązku prawnego (prawo do bycia zapomnianym);
  4. uzyskania ograniczenia przetwarzania danych, których ścisłość została zakwestionowana, które zostały bezprawnie przetwarzane, danych niezbędnych do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń w sądzie, a także w przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania danych (prawo do ograniczenia);
  5. sprzeciwiania się przetwarzaniu danych osobowych, które dotyczą Pana/Pani (prawo do sprzeciwu);
  6. odwołania udzielonej zgody, bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody udzielonej przed odwołaniem;
  7. złożenia skargi do Urzędu Kontroli w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych; aby skorzystać z tego prawa, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych;
  8. otrzymywania kopii danych, które  dotyczą Pana/Pani  w sposób uporządkowany, w powszechnie stosowanym formacie, i możliwe do odczytania przez automatyczne urządzenie oraz złożenia wniosku o przesłanie takich danych do innego Administratora danych (prawo do przenoszenia danych ). Aby uzyskać więcej informacji dotyczących danych osobowych może Pan/Pani/mogą Państwo, zwrócić się do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w firmie La Fabbrica pod adresem: rpd@lafabbrica.net.

Aby skorzystać z przysługujących praw i cofnąć swoją zgodę może Pan/Pani wysłać mail na adres: privacy@lafabbrica.net
może Pan/Pani/mogą Państwo, zwrócić się do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w firmie La Fabbrica pod adresem: rpd@lafabbrica.net.

Zmiany w informacji

La Fabbrica może wprowadzić zmiany w informacji w celu uwzględnienia zmian w ustawodawstwie krajowym i/lub wspólnotowym tj. aby dostosować się do zaistniałych innowacji technologicznych.