Konateľ a zodpovedný pracovník spracovania osobných údajov

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov Vás informujeme, že všetky osobné údaje budú použité len pre spoločnosť La Fabbrica S.r.l. Società Benefit so sídlom v Miláne, na ulici Monza 259, ICO 12620050158 (ďalej len La Fabbrica alebo Konateľ). GDPR, súbor ucelených pravidiel na ochranu dát nadobudol na Slovensku účinnosť 25.5.2018. Zodpovednosť za spracovanie osobných údajov nesie taktiež spoločnosť La Fabbrica

 

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov (DPO)

Konateľ spoločnosti ustanovil zodpovednú osobu, ktorá bude dohliadať na ochranu osobných údajov (DPO). Zodpovedná osoba je kvalifikovaný expert, ktorý bude spolupracovať s Konateľom pri spracúvavaní osobných údajov v súlade so Zákonom. Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov môže byť kontaktovaná na e-mail rpd@lafabbrica.net.

 

Typ spracovaných osobných údajov

Osobné údaje, ktorých súčasťou sú mená, telefónne čísla, adresy (aj e-mailové) sú komunikované vyplnením Prihlášky do súťaže alebo z verejných zdrojov.  Tieto údaje budú spracované Konateľom podľa nariadenia GDPR a v súlade so Zákonom. Zodpovedná osoba podľa GDPR bude vykonávať dohľad nad ochranou osobných údajov a dozerať na dodržiavanie zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov.

 

Predmet a spôsob spracovania osobných údajov

Pod pojmom “spôsob“ spracovania osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov rozumieme akúkoľvek spracovateľskú operáciu alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami. Osobné údaje sú chránené prostredníctvom vhodných bezpečnostných opatrení, napríklad zabránením prístupu k údajom neoprávneným stranám (s výnimkou prípadov, keď je zverejnenie údajov požadované zákonom).

 

Vyjadrenie súhlasu na spracovanie požadovaných osobných údajov je nevyhnutné pre účasť na projektoch organizovaných spoločnosťou La Fabbrica Neposkytnutie súhlasu na spracovanie osobných údajov znemožní účasť na projektoch.

 

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ zadrží vaše osobné údaje v priebehu svojej marketingovej a kominukačnej činnosti za účelom účasti na iniciatívach organizovanými spoločnosťou La Fabbrica Jedná sa o umožnenie registrácie a účasti na aktivitách, zaslanie bezplatného didaktického materiálu, zasielanie oznámení týkajúcich sa bezplatných výchovno-vzdelávacích aktivít, poskytovanie asistenčných a podporných služieb, riadenie prieskumov verejnej mienky.                                                                                   Váš slobodne vyjadrený súhlas získaný vyplnením a podpísaním prihlášok do súťaží organizovaných spoločnosťou La Fabbrica alebo súhlas vyjadrený prostredníctvom iných komunikačných kanálov sprístupnených užívateľovi,  umožňuje prevádzkovateľovi spracovávať poskytnuté osobné údaje.

 

Príjemcovia osobných údajov

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené len na vyššie uvedené účely, ako aj prevádzkovateľovi a zodpovednému pracovníkovi pre ochranu údajov (DPO), zamestnancom a spolupracovníkom prevádzkovateľa, ktorí sú oprávnení na spracovanie údajov, pod priamym dohľadom prevádzkovateľa a výlučne pri vykonávaní pokynov vydaných prevádzkovateľom.

Ak by uvedené osobné údaje museli byť zverejnené v súlade so zákonom alebo v súlade so zmluvnými povinnosťami, údaje sa môžu poskytnúť len subjektom oprávneným zákonom alebo uzavretou zmluvou.   Ak sa jedná o cezhraničné spracúvanie údajov a údaje sa spracúvavajú v rámci Európskej únie,

podľa čl. 1 ods. 3 nariadenia (§ 4 zákona č. 18/2018  Z.z.) voľný pohyb osobných údajov v rámci Únie sa nesmie obmedziť ani zakázať z dôvodov súvisiacich s ochranou fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

Ak by však pre špecifické potreby súvisiace s umiestnením serverov spoločnosti a koordináciou aktivít bolo potrebné preniesť údaje do krajín mimo Európskej únie, správca údajov sa zaväzuje zaručiť adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov, v súlade s platnými pravidlami vrátane stanovenia štandardných zmluvných ustanovení.

V žiadnom prípade nebudú osobné údaje viditeľné pre ostatných používateľov, ale iba pre kvalifikované osoby, ktoré boli poverené prevádzkovateľom.

Doba uchovania osobných údajov

Doba uchovania osobných údajov je stanovená účelom spracovania osobných údajov, ktorý sme vyššie definovali,  vždy v súlade s platným a aktuálnym zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov a nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (GDPR).  Kontrola uchovania zhromaždených osobných údajov podľa ich účelu je vykonávaná sistematicky. Osobné údaje budú uložené počas vopred určeného obdobia, aby ste sa tak mohli zúčastniť na ďalších nových projektoch.

Práva zainteresovaných osôb spojené so spracúvaním ich osobných údajov

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má zainteresovaná osoba právo na:

  • Získať potvrdenie o existencii osobných údajov a prístup k ich obsahu vo všeobecne zrozumiteľnej forme; dostávať informácie o účeloch spracúvania poskytnutých osobných údajov, o kategóriách daných osobných údajov, o príjemcoch, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, o dobe uchovávania osobných údajov (prístupové práva);
  • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • vymazanie jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; prípadne ak dodatočne zrušila súhlas k spracúvaniu osobných údajov; likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona. O zrušenie údajov môže požiadať aj v prípade, že je proti spracúvaniu osobných údajov, prípadne zrušenie údajov vyplýva zo zákonnej povinnosti (Právo na zabudnutie)
  • získať obmedzenie spracúvania osobných údajov, keď je presnosť daných údajov spochybnená, nechcete vymazať údaje, údaje viac nie sú potrebné na pôvodný účel, ale nemôžu byť ešte vymazané z právnych dôvodov; sa rozhoduje o námietke proti spracovaniu (Právo na obmedzenie).
  • vznesenie námietky proti spracúvaniu osobných údajov (Právo na vznesenie námietky)
  • kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním;
  • podať sťažnosť dozornému orgánu alebo podať návrh na začatie konania, pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky.
  • získanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (Právo na prenosnosť údajov).

Pre bližšie informácie o osobných údajoch kontaktujte Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov spoločnosti La Fabbrica na adresu rpd@lafabbrica.net.

Na uplatnenie práv a na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov  nám napíšte na

e-mailovú adresu privacy@lafabbrica.net.

Zmeny v informácii

Spoločnosť La Fabbrica, môže vykonať zmeny v informáciách, ak si dané zmeny vyžadujú doplnky v zákone  a/ alebo ak nastali zmeny aj v právnych predpisoch EÚ, prípadne sa musí prispôsobiť technologickým inováciám. Akékoľvek zmeny súvisiace so spracúvaním vašich osobných údajov budú publikované formou aktualizácie na našej internetovej stránke, ktorú je možné neustále sledovať prostredníctvom hypertextového odkazu umiestneného v dolnej časti stránky (footer).  Používatelia by si mali občas tieto informácie prečítať, aby skontrolovali, či spoločnosť La Fabbrica urobila požadované zmeny.