Projekt Chvíle, ktorými sa neplytvá spoločnosti Whirlpool Corporation je výchovno-vzdelávací projekt o uvedomelej spotrebe potravín a solidarite. Spoločnosť sa vždy vo svojej firemnej politike zameriavala na zní­ženie plytvania potravinami. Darí sa im to vďaka výrobe inovatívnych spotrebičov s jedi­nečnou technológiou, ktorá podporuje správnu konzerváciu, prípravu a spotrebu potravín výkonným a zároveň udržateľným prístupom.

Projekt aktívnym dialógom s pedagógmi, žiakmi a ich rodinami o uvedomelej spotrebe potravín citlivo poukazuje na skutočnú hodnotu jedla, o tom, ako sa naučiť jedlom neplytvať a o dopade celého tohto procesu na jedincov, na spoločnosť, na našu planétu.

Za týmto účelom si táto didaktická iniciatíva zvolila kuchyňu ako štartovacie miesto na rôzne témy, pretože kuchyňa je miestom, kde aj tí najmenší môžu experimentovať s jedlom a stať sa protagonistami.

METODOLÓGIA

Projekt veľmi hravým a zábavným spôsobom poukazuje ako neplytvať potravinami v rôznych situáciách každodenného života, do ktorých môže aktívne zasiahnuť každá rodina uvedomelým prístupom počnúc nákupom potravín, cez ich správnu konzerváciu až po ich tepelnú úpravu. Rôzne multidisciplinárne poznatky, od potravinového reťazca, až po hygienu a bezpečnosť potravín, interkultúru a solidárnosť nám pomôžu ovplyvniť myslenie žiakov, aby sa nepozerali na jedlo len ako na zdroj uspokojenia životných potrieb, ale aj ako na zdroj okamihov v živote, ktoré sa rátajú, ktoré sú dôležité pre každého z nás, pre spoločnosť, pre našu planétu.

Projekt sa končí vzdelávacou súťažou s dvojakým cieľom: vizualizácia kreativity všetkých detí a zapojením sa do charity.